குளிர்ச்சியாய் உடலுக்கு ஓர் ஆற்றலாய் உள்ளுணர்த்தி இரு தன்மையையும்…

சிவசித்த வில்வநாயகன்

தனித்தொரு வெப்ப ஆற்றலாய் சீரியவண்ணம் சிரம் தொட்டு உள்ளேற்றிநீர் வெப்பத்தின் அளவு மீளுமே என குளிர்ச்சியாய் உடலுக்கு ஓர் ஆற்றலாய் உள்ளுணர்த்தி இரு தன்மையையும் ஓர் உடலில் ஒரே நேரத்தில் உணர்த்திய ஒரே #வாசித்தலைவனாம் என் #சிவகுருசிவசித்தன் தன்னிலை அடைந்து தன்னை நாடினார்க்கு அந்த நிலை உணர பயிற்சி தர ஆரம்பித்தீர் – இது #சிவசித்தவில்வனாயகனாய்! வாசியோக பக்தன் ர.சுந்தர் வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205 சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.