நோக்கம்: 

வாசியோகக்கலை எந்த மதம் சார்ந்த கலையும் அல்ல.

 

தனி மனிதனின் உடல் நலத்தையும், அக எண்ணத்தை

அறிந்து உணர வைக்கும் கலையாகும்.

Post a Comment