குளிர்ச்சியாய் உடலுக்கு ஓர் ஆற்றலாய் உள்ளுணர்த்தி இரு தன்மையையும்…

சிவசித்த வில்வநாயகன்

1 (1585)தனித்தொரு வெப்ப ஆற்றலாய் சீரியவண்ணம்

சிரம் தொட்டு உள்ளேற்றிநீர்

வெப்பத்தின் அளவு மீளுமே என

குளிர்ச்சியாய் உடலுக்கு ஓர் ஆற்றலாய்

உள்ளுணர்த்தி இரு தன்மையையும்

ஓர் உடலில் ஒரே நேரத்தில்

உணர்த்திய ஒரே #வாசித்தலைவனாம்

என் #சிவகுருசிவசித்தன் தன்னிலை

அடைந்து தன்னை நாடினார்க்கு

அந்த நிலை உணர பயிற்சி தர

ஆரம்பித்தீர் – இது

#சிவசித்தவில்வனாயகனாய்!வாசியோக பக்தன்

ர.சுந்தர்

வாசியோக வில்வம் எண் :  13 09 205

சின்னமனூர்.தேனி மாவட்டம்.

Post a Comment