அறிமுகம்

மதுரை சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களால் வாசியோகக்கலை

கற்றுத்தரப்படுகிறது.

Sivasithan01

வாசியோகக்கலை என்பது தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் உள்ள சிந்தாமணியில், ஸ்ரீ வில்வம் யோக மையத்தில் மட்டும், சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களால் மட்டும் கற்றுத்தரப்படுகிறது. இதனுடைய கிளைகள் எதுவும் வேறு எங்கும், எந்த இடத்திலும் இல்லை.

Comments are closed.