அறிமுகம்

அறிமுகம்

மதுரை சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களால் வாசியோகக்கலை

கற்றுத்தரப்படுகிறது.

Sivasithan01

வாசியோகக்கலை என்பது தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் உள்ள சிந்தாமணியில், ஸ்ரீ வில்வம் யோக மையத்தில் மட்டும், சிவகுரு சிவசித்தன் அவர்களால் மட்டும் கற்றுத்தரப்படுகிறது. இதனுடைய கிளைகள் எதுவும் வேறு எங்கும், எந்த இடத்திலும் இல்லை.

 நோக்கம்: 

வாசியோகக்கலை எந்த மதம் சார்ந்த கலையும் அல்ல.

 

தனி மனிதனின் உடல் நலத்தையும், அக எண்ணத்தை

அறிந்து உணர வைக்கும் கலையாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *